noscript-img
Owocowo i sportowo czyli zdrowo
Artykuł dodano dn. 23.09.2021 r. | autor: Anna Nowak

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII, ich rodziców oraz nauczycieli do udziału w naszej akcji profilaktycznej "Owocowo i sportowo czyli zdrowo"
Cele innowacji

Cel główny:

  • Pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania wśród dzieci i rodziców.
  • Kształtowanie i promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania nowych umiejętności.
Cele szczegółowe:
  • Stwarzanie w szkole atmosfery wskazującej na promocję zdrowia.
  • Zwiększanie i rozszerzanie wiedzy o zdrowiu
  • Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych.
  • Zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia.
  • Stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz własnego zdrowia.
  • Włączenie rodziny w działania prozdrowotne.
  • Doskonalenie sprawności ruchowej.
A ich realizacja polega na:

* Wprowadzeniu dwóch stałych dni,, Jak wtorkowo to owocowo „ chętni uczniowie z klas IV-VIII rezygnują we wtorki z jedzenia słodyczy, zachęcając swoich najbliższych , mile widziani nauczyciele :)

 "Jak piątkowo to sportowo " na każdej lekcji w piątek uczniowie klas IV-VIII robią po odpowiednio : klasa IV- 4, klasa V -5 itd. przysiadów

 Jako podsumowanie w czerwcu
*warsztaty dla uczniów ‘’Pieczemy chleb ,,połączone z pieszą wycieczką
*,,Wyginam śmiało ciało” warsztaty zumby dla chętnych
*Przypinki dla wytrwałych

Organizatorzy