noscript-img
Dokumenty związane z rekrutacją
Artykuł dodano dn. 14.03.2019 r. | autor: Administrator

Rekrutacja 2020/2021

Od 6 kwietnia dostępne będą informację na temat przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego oraz ucznia do I klasy Szkoły Podstawowej. Informacje te przekazywane będą telefonicznie w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00-14::00 po wcześniejszym zweryfikowaniu rozmówcy.

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Minister Edukacji Narodowej dopuszcza alternatywne rozwiązania w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2020/2021.
Terminy postępowania rekrutacyjnego nie ulegają zmianie.

  • We wtorek 24 marca 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na rok szkolny 2020/2021 będzie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 283 13 75 w godzinach od 9:00 do 14:00. Wiadomość zostanie przekazana po wcześniejszym zweryfikowaniu rozmówcy.
  • Od 25 marca do 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola należy przesłać na skrzynkę mailową szkoły : zs2brodla@alwernia.pl w formie skanu lub zdjęcia.
Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka na wychodzenia
z domu w celu uzyskania informacji o wynikach rekrutacji i dostarczenia dokumentu, z drugiej zaś strony nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły. Osoby, które nie mają możliwości przesłania potwierdzenia w formie elektronicznej będą mogły złożyć oświadczenie w wersji papierowej do urny przy wejściu do szkoły.
Oryginał oświadczenia woli w postaci pisemnej należy przedłożyć w przedszkolu po ustaniu zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Podobną drogą będziemy się komunikować w sprawie przyjęcia do 1 klasy SP.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest  Szkoła Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach, ul. Edukacyjna 1, 32-566 Alwernia reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iodszp@gmail.com