Bezpieczne Gimnazjum
Artykuł dodano dn. 15.12.2018 r. | autor: Katarzyna Szala


Program „Bezpieczne Gimnazjum” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką i Miejską Policji. Jego celem jest: promocja bezpieczeństwa, kształtowanie bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gimnazjach.
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Projekt dostosowany jest do lokalnych uwarunkowań i umożliwia stworzenie trwałej sieci współpracujących ze sobą instytucji i podmiotów, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszarów, których projekt dotyczy.
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
  • zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
  • zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
  • ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
  • systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.