II SPInKa - Kształcenie zawodowe w Małopolsce
Artykuł dodano dn. 07.11.2017 r. | autor: Admin
SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – rozpoczynamy!

Od dnia 10 września 2018 r. rozpoczynamy drugi rok funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, w skrócie SPInKi, utworzonego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
W związku z reformą oświatową decyzją Lidera jest objęcie wsparciem w roku szkolnym 2018/2019 klas III Gimnazjum. Będą to zarówno warsztaty, jak również indywidualne poradnictwo dla uczniów z trzeciej klasy gimnazjum. Planujemy również zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów do szkoły, udział w Festiwalu Zawodów, a także wyjazdy zawodoznawcze do zakładów pracy.


Podstawowe warunki realizacji projektu:

  1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
  2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
  3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz organ prowadzący szkołę Gmina Alwernia.
  4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
  5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

Cel projektu:
Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Rekrutacja:
Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.
Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne. Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpoczęła się 10 września 2017, zakończyła 11.09.2018 r.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:
  1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
  2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
  3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

 


 

     Szkoła Podstawowa w Brodłach przystąpiła do realizacji projektu doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

  • Celem programu SPInKa jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
  • Adresatami projektu SPInKa są uczniowie wygasających oddziałów gimnazjalnych , którym zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno- zawodowego w formie zajęć warsztatowych i spotkań indywidualnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W naszej szkole zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjum w ramach projektu SPInKa prowadzić będzie Pani Katarzyna Jonkisz, a odbywać się będą od 15 września do końca października we środy w godzinach 14.30 –15.15. Dodatkowo pełniony będzie dyżur doradcy zawodowego w wymiarze 2 godzin lekcyjnych począwszy od listopada : we środy w godzinach 14.30 – 16.00.

Na konsultacje z doradcą zawodowym zapraszamy również rodziców uczniów.