Misja i wizja szkoły
Artykuł dodano dn. 02.08.2010 r. | autor: AdminMisja : Nasza szkoła uczy i wychowuje w duchu Henryka Sienkiewicza wielkiego Polaka, społecznika i otwartego na człowieka Europejczyka


Wizja: chcemy, by społeczność naszej szkoły była aktywna, współpracowała ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju edukacji, wychowania, aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Chcemy wychować i ukształtować:

Polaka
 • szanującego wartości,
 • kultywującego tradycję,
 • czyniącego wartością uczenie się dla siebie i dla życia,
 • znającego i stosującego zasady dobrego wychowania,
 • wyposażonego w wiedzę i umiejętności,
 • przygotowanego do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej,

Społecznika
 • dbającego o środowisko,
 • angażującego się w pracę na rzecz innych,
 • umiejącego dzielić się z innymi,
 • dostrzegającego potrzeby ludzi,

Europejczyka
 • umiejącego porozumiewać się w Europie,
 • tolerancyjnego,
 • szanującego różnorodność światopoglądową,
 • umiejącego współpracować w różnych grupach,
 • potrafiącego dostrzegać i rozwiązywać problemy na drodze porozumienia,


Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.

zobacz

Grono pedagogiczne
Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz

Wychowawcy klas
Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz

Samorzad szkoły
Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz